Baza wiedzy

Komentarze

Termin przedawnienia roszczenia o zapłatę odsetek za opóźnienie w zapłacie

Odsetki od odsetek - kapitalizacja odsetek

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Kara umowna

Niedozwolone klauzule umowne

Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa

Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki

Przedawnienie przy umowie sprzedaży towaru