Pisma dla przedsiębiorców

Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy

Cesja praw i obowiązków wynikających z umowy

Wzór cesji praw i obowiązków wynikających z umowy

Na podstawie cesji praw i obowiązków zarówno prawa, jak i obowiązki jednej ze stron wynikające z umowy zostają przeniesione na inny podmiot. Dla przenoszącego oznacza to, że przestaje być stroną umowy, bo w jego miejsce wchodzi wstępujący. Cesja praw i obowiązków wymaga zgody drugiej strony umowy lub postanowienia w umowie zezwalającego kontrahentowi na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody drugiej strony.
zobaczjakdziala.jpg