Pisma dla przedsiębiorców

Deklaracja -porozumienie- wekslowe do poręczenia na wekslu in blanco

Deklaracja -porozumienie- wekslowe do poręczenia na wekslu in blanco

Wzór deklaracji - poruzumienia - wekslowego do poręczenia na wekslu in blanco

Weksel in blanco to taki, który zostaje nieuzupełniony w całości w momencie jego wystawienia, najczęściej poprzez nieuzupełnienie sumy wekslowej. Dodatkowo obok wystawienia weksla można sporządzić umowę, na podstawie której strony ustalają zasady uzupełnienia weksla in blanco o brakujące elementy. Poręczyciel wekslowy zobowiązuje się spłacić dług na wypadek, gdyby nie zrobił tego dłużnik. Odpowiada on za zapłatę weksla tak samo, jak osoba za której dług poręczył. Niniejsze porozumienie zawierane jest przez wierzyciela z osobą, która poręczyła weksel in blanco i określa zasady uzupełnienia przez wierzyciela weksla in blanco o brakujące elementy. Jego celem jest zabezpieczenie interesów poręczyciela wekslowego. Nie jest wymagane dla ważności zobowiązania wekslowego.
zobaczjakdziala.jpg