Pisma dla przedsiębiorców

Deklaracja -porozumienie- wekslowe do weksla in blanco

Deklaracja -porozumienie- wekslowe do weksla in blanco

Wzór deklaracji - porozumienie - wekslowe do weksla in blanco

Weksel in blanco to taki, który zostaje nieuzupełniony w całości w momencie jego wystawienia, najczęściej poprzez nieuzupełnienie sumy wekslowej. Dodatkowo obok wystawienia weksla można sporządzić umowę między wystawcą a remitentem (osobą, na której rzecz ma być dokonana zapłata z weksla), na podstawie której strony ustalają zasady uzupełnienia weksla in blanco o brakujące elementy. Celem takiego porozumienia jest zabezpieczenie interesów wystawcy weksla. Remitent ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za uzupełnienie weksla in blanco niezgodnie z porozumieniem. Zgodnie z art. 270 kodeksu karnego karze tam określonej podlega osoba, która wypełnia blankiet opatrzony cudzym podpisem niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. Odpowiedzialność cywilna remitenta ma charakter odpowiedzialności odszkodowawczej, bowiem wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy kwalifikuje się jako czyn niedozwolony. Porozumienie wekslowe nie jest wymagane dla ważności zobowiązania wekslowego.
zobaczjakdziala.jpg