Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o zapłatę kar umownych

Pozew o zapłatę kar umownych

Wzór pozwu o zapłatę kar umownych

Karą umowną jest zastrzeżenie w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się ze zobowiązania umownego poprzez zapłatę kary umownej. Więcej informacji na temat kar umownych znajduje się w nasze Bazie Wiedzy.
zobaczjakdziala.jpg