Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o zapłatę przeciwko poręczycielowi

Pozew o zapłatę przeciwko poręczycielowi

Wzór pozwu o zapłatę przeciwko poręczycielowi

Pozew składany przez wierzyciela przeciwko poręczycielowi, a więc osobie, która zobowiązała się wykonać określone w umowie zobowiązanie na wypadek, gdyby nie zrobił tego dłużnik. Poręczenie może zabezpieczać każde zobowiązanie wynikające zarówno z umów, jak i jednostronnej czynności prawnej lub innego zdarzenia, które powoduje powstanie zobowiązania, w tym także może zabezpieczać dług przyszły. Poręczenie ma charakter akcesoryjny, co oznacza, że jeżeli nastąpi zaspokojenie wierzytelności przez dłużnika lub osobę trzecią albo wierzytelność wygaśnie z innych powodów, wówczas zobowiązanie poręczyciela wygasa. O wielkości zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika, z zastrzeżeniem, ze czynność prawna dokonana po udzieleniu poręczenia nie zwiększa zobowiązania poręczyciela. Wartość przedmiotu sporu: powyżej 10.000zł
zobaczjakdziala.jpg