Pisma dla przedsiębiorców

Pozew o zapłatę za wykonane dzieło

Pozew o zapłatę za wykonane dzieło

Wzór pozwu o zapłatę za wykonane dzieło

Pozew składany przez przyjmującego zamówienie, który wykonał dzieło zgodnie z zawartą umową, ale nie otrzymał za nie umówionego wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju, a gdy także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie.
Wartość przedmiotu sporu: powyżej 10.000zł
zobaczjakdziala.jpg