Pisma dla przedsiębiorców

Umowa kontraktacji

Umowa kontraktacji

Wzór umowy kontraktacji

Umowa, na podstawie których producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu określone w umowie produkty rolne. Druga strona umowy - kontraktujący zobowiązuje się wytworzone produkty odebrać, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenie dodatkowe, jeśli umowa lub przepisy szczególne przewidują obowiązek spełnienia takiego świadczenia. Świadczeniami dodatkowymi ze strony kontraktującego mogą być w szczególności:
1) zapewnienie producentowi możności nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;
2) pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
3) premie pieniężne;
4) premie rzeczowe.
Umowa kontraktacyjna powinna być zawarta na piśmie.
zobaczjakdziala.jpg