Pisma dla przedsiębiorców

Umowa o dzieło z wynagrodzeniem kosztorysowym

Umowa o dzieło z wynagrodzeniem kosztorysowym

Umowa o dzieło z wynagrodzeniem kosztorysowym

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dziełem jest przyszły wytwór, który w momencie zawarcia umowy nie istnieje, natomiast ma powstać w przyszłości ściśle określonej. Przyszły rezultat stanowiący przedmiot umowy o dzieło musi być z góry przewidziany i określony. Umowę o dzieło zalicza się do tzw. umów rezultatu, co oznacza, iż konieczne do spełnienia umowy jest osiągnięcie pewnego rezultatu, czyli wykonanie dzieła, a nie jak na przykład w przypadku umowy zlecenia -jedynie staranne działanie, które winno, ale nie musi doprowadzić do osiągnięcia określonego celu. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Więcej informacji na temat wynagrodzenia kosztorysowego w umowie o dzieło znajduje się w naszej Bazie wiedzy.
zobaczjakdziala.jpg