Pisma dla przedsiębiorców

Umowa o dzieło z licencją na korzystanie

Umowa o dzieło z licencją na korzystanie

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dziełem jest przyszły wytwór, który w momencie zawarcia umowy nie istnieje, natomiast ma powstać w przyszłości ściśle określonej. Przyszły rezultat stanowiący przedmiot umowy o dzieło musi być z góry przewidziany i określony. Umowę o dzieło zalicza się do tzw. umów rezultatu, co oznacza, iż konieczne do spełnienia umowy jest osiągnięcie pewnego rezultatu, czyli wykonanie dzieła, a nie jak na przykład w przypadku umowy zlecenia -jedynie staranne działanie, które winno, ale nie musi doprowadzić do osiągnięcia określonego celu. Dodatkowo w umowie zawarto umowę udzielenia licencji na korzystanie z utworu, która obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione.
zobaczjakdziala.jpg