Pisma dla przedsiębiorców

Umowa poręczenia.

Umowa poręczenia.

Wzór umowy poręczenia

Poręczyciel zobowiązuje się wykonać określone w umowie zobowiązanie na wypadek, gdyby nie zrobił tego dłużnik. Poręczenie jest umową zawieraną między poręczycielem a wierzycielem. Jeśli zakres odpowiedzialności poręczyciela nie został ograniczony w umowie, to ponosi on odpowiedzialność za to wszystko, za co w związku z konkretnym zobowiązaniem odpowiada dłużnik. Poręczenie może zabezpieczać każde zobowiązanie wynikające zarówno z umów, jak i jednostronnej czynności prawnej lub innego zdarzenia, które powoduje powstanie zobowiązania, w tym także może zabezpieczać dług przyszły. Poręczenie ma charakter akcesoryjny, co oznacza, że jeżeli nastąpi zaspokojenie wierzytelności przez dłużnika lub osobę trzecią albo wierzytelność wygaśnie z innych powodów, wówczas zobowiązanie poręczyciela wygasa. O wielkości zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika, z zastrzeżeniem, ze czynność prawna dokonana po udzieleniu poręczenia nie zwiększa zobowiązania poręczyciela.
zobaczjakdziala.jpg