Pisma dla przedsiębiorców

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowa, którą administrator danych osobowych ma obowiązek zawrzeć z podmiotem, któremu przekazuje dane w celu ich przetwarzania dla administratora (np. w celu dokonywania obsługi kadrowo - płacowej firmy). Administratorem danych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub inna osoba, które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.
zobaczjakdziala.jpg