Pisma dla przedsiębiorców

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej

Wzór umowy spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową (spółką partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, z ograniczoną odpowiedzialnością ani spółką akcyjną). Może ona we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Więcej informacji na temat odpowiedzialności wspólników spółki jawnej znajduje się w naszej Bazie Wiedzy.
zobaczjakdziala.jpg