Regulamin i Polityka Prywatności

Regulamin Serwisu Ecrit.pl

§ 1. [OPIS SERWISU]

Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Ecrit.pl - jest witryną internetową, poprzez którą Użytkownikom umożliwiane jest przede wszystkim korzystanie z Usług bądź Funkcjonalności.

§ 2. [AKCEPTACJA WARUNKÓW]

1. Użytkownik ma świadomość i akceptuje, iż korzystanie z Serwisu, jest uzależnione od akceptacji wszystkich zapisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje ww. zapisów, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
2. O ile nie zostanie to w sposób wyraźny określone inaczej, wszelkie funkcje w ramach Serwisu, Usługi bądź Funkcjonalności podlegają Regulaminowi. Niektóre świadczone w ramach Serwisu Usługi bądź Funkcjonalności mogą podlegać Dodatkowym warunkom. Podczas korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, Użytkownik winien stosować się do Dodatkowych warunków oraz Regulaminu. W przypadku niezgodności między Regulaminem a Dodatkowymi warunkami, postanowienia Dodatkowych warunków mają charakter rozstrzygający. Regulamin i Polityka Prywatności są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne. Dodatkowe warunki, którym podlegają niektóre Usługi bądź Funkcjonalności są udostępnione Użytkownikom nieodpłatnie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą Systemu spełniającego Wymogi techniczne, przed uzyskaniem dostępu do lub skorzystaniem z Usług lub Funkcjonalności, których takie Dodatkowe warunki dotyczą.

§ 3. [ZNACZENIE]

1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej:

1) Biuro Obsługi Klienta - prowadzone przez Ecrit.pl biuro obsługi Użytkowników, stanowiące biuro Projektu i mieszczące się w Poznaniu przy ul. Paderewskiego 6/4 (kod pocztowy: 61-770), e-mail: ;

2) Centrum Rozliczeniowe - witryna internetowa funkcjonująca pod adresem: platnosci.pl, administrowana przez spółkę pod firmą PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adresem rejestrowym przy ul. Marcelińskiej 90 (kod pocztowy: 60-324), NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy: cztery miliony złotych - w całości wpłacony, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

3) Cennik - Dodatkowe warunki precyzujące wysokość opłat za Usługi bądź Funkcjonalności;

4) Dane - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

5) Dodatkowe warunki - ewentualne dodatkowe warunki, na jakich świadczone są w ramach Serwisu bądź przy wykorzystaniu Serwisu niektóre Usługi bądź Funkcjonalności – udostępnione w Serwisie każdorazowo przed uzyskaniem dostępu do lub skorzystaniem z Usług bądź Funkcjonalności których takie dodatkowe warunki dotyczą, przy czym taki dostęp lub skorzystanie jest niemożliwe w przypadku braku akceptacji takich dodatkowych warunków;

6) Ecrit.pl - spółka pod firmą Ecdf Prawo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adresem rejestrowym przy ul. Promienistej 83 (kod pocztowy: 60-141), NIP 7792367486, REGON 301279153, kapitał zakładowy: pięć tysięcy złotych, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000342848, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

7) Fast SMS - usługa świadczona przez Mariusza Ferdyna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą "FAST-SMS.NET Mariusz Ferdyn" z siedzibą w Warszawie (03-969), przy ul. Lizbońskiej 4/80, zarejestrowaną przez Burmistrza Dzielnicy Warszawa-Praga Południe w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 28975, NIP 1131166687, REGON 015523858;

8) Funkcjonalność - funkcjonalności w ramach Serwisu: (a) Pisma dla Konsumentów - przeznaczony dla Konsumentów kreator pozwów, wniosków lub umów tj. zautomatyzowany system prowadzący Użytkownika przez procedurę sporządzania pozwów, wniosków lub umów, umożliwiający Użytkownikowi sporządzenie pozwu, wniosku bądź umowy w sposób dostosowany do każdej indywidualnej sytuacji (wraz z pojawiającymi się na bieżąco - wyjaśnieniami, wskazówkami bądź wytycznymi, pomagającymi w sporządzeniu pożądanego dokumentu); (b) Pisma dla przedsiębiorców - przeznaczony dla przedsiębiorców kreator pozwów, wniosków lub umów tj. zautomatyzowany system prowadzący Użytkownika przez procedurę sporządzania pozwów, wniosków lub umów, umożliwiający Użytkownikowi sporządzenie pozwu, wniosku bądź umowy w sposób dostosowany do każdej indywidualnej sytuacji (wraz z pojawiającymi się na bieżąco - wyjaśnieniami, wskazówkami bądź wytycznymi, pomagającymi w sporządzeniu pożądanego dokumentu); (c) Baza wiedzy - dostęp do tematycznych pakietów wiedzy prawnej, zawierających - zebrane w formie przejrzystych porad, komentarzy lub publikacji - informacje z zakresu m.in. prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, spadkowego, pracy; (d) możliwość czasowego zapisania przez Użytkownika Zarejestrowanego sporządzonych przez niego dokumentów, określonych w pkt (a) i (b) powyżej, na serwerze udostępnianego przez Ecrit.pl Systemu; (e) możliwość wprowadzania przez Użytkowników Zarejestrowanych Zawartości do Serwisu, w zakresie dotyczącym publikacji w ramach Funkcjonalności, o której mowa w pkt (c) powyżej.

9) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

10) Konto - konto w Serwisie;

11) Partner - podmioty będące kontrahentami Ecrit.pl;

12) Partner Centrum Rozliczeniowego - bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe współpracujące ze spółką PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy obsłudze płatności w ramach Centrum Rozliczeniowego;

13) Polityka Prywatności bądź Polityka Prywatności Ecrit.pl - odnosząca się do Serwisu polityka prywatności;

14) Projekt - projekt pn. „Ecrit.pl innowacyjny portal prawny zawierający automatyczny system sporządzania pozwów i umów oraz pakiety wiedzy prawnej” realizowany w ramach Priorytetu VIII: Społeczeństwo Informacyjne - Zwiększenie Innowacyjności Gospodarki oraz Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa;

15) Regulamin - niniejszy regulamin;

16) Reklamacja - postępowanie reklamacyjne określone w § 13 Regulaminu;

17) Serwis - witryna internetowa Ecrit.pl, do której kieruje narzędzie, współpracujące z nazwą domenową: ecrit.pl, wskazujące użytkownikowi sieci Internet położenie Serwisu;

18) Sieć - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;

19) System - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez Sieci za pomocą właściwego dla danego rodzaju Sieci Urządzenia końcowego;

20) Terytorium - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

21) Umowa - umowa o świadczenie Usług;

22) Urządzenie końcowe - urządzenie elektryczne lub elektroniczne przeznaczone do zapewniania telekomunikacji, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń Sieci;

23) Usługa - usługa, w tym Funkcjonalność, świadczona przy wykorzystaniu Serwisu - bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci;

24) Użytkownik - podmiot, który korzysta z Serwisu;

25) Użytkownik z Dostępem Jednorazowym – Użytkownik, który zawarł Umowę, ale nie jest Użytkownikiem Zarejestrowanym;

27) Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który posiada Konto;

28) Wymogi techniczne - następujące minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem Ecrit.pl:
I. Wymagania dotyczące stacjonarnych Urządzeń końcowych:
1. przeglądarka internetowa Internet Explorer 7 lub wyższa, Firefox w wersji 3 lub wyższej, Google Chrome w wersji 9 lub wyższej;
2. włączona obsługa mechanizmu ciasteczek (tzw. cookies) oraz javascript;
3. zainstalowana i prawidłowo działająca wtyczka Adobe Flash Player w wersji 10.0 lub wyższej.
II. Wymagania dotyczące mobilnych Urządzeń końcowych: prawidłowo działająca przeglądarka mobilna z obsługą javascript i mechanizmów css / html;
III. Poprawne użytkowanie którejkolwiek z wymienionych wyżej aplikacji wymaga stosowania się do minimalnych wymagań sprzętowych rekomendowanych przez producenta danej aplikacji.
IV. Do korzystania z wybranych Funkcjonalności wymagana jest przede wszystkim poprawnie działająca skrzynka pocztowa (adres e-mail) oraz program do odczytu plików w formacie .pdf. Użytkownik jest świadomy, że istnieją programy pocztowe, których określone ustawienia mogą powodować omyłkowe traktowanie korespondencji mailowej przychodzącej z Serwisu jako korespondencji niechcianej tzw. SPAM.
V. Zabronione jest korzystanie z wirusów, botów lub innych kodów komputerowych, plików lub programów w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji (w szczególności automatyzujących wypełnianie formularzy i symulujących ruch generowany przez działania Użytkownika).
Korzystanie z niektórych Funkcjonalności Serwisu wymagać może wyłączenia filtrów reklam lub – w przypadku usługi newsletter – odpowiedniego ustawienia filtrów antyspamowych poczty elektronicznej Użytkownika.;

29) Zawartość - wszelkie treści umieszczone w Serwisie, w tym informacje, publikacje, artykuły, formularze, pomysły, opinie, zdjęcia, utwory audiowizualne lub inne wiadomości lub materiały;

30) Zgoda - oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda (nie: domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści) na przetwarzanie Danych tego, kto składa oświadczenie (w celu i zakresie wskazanym w Polityce Prywatności);

31) Złośliwy kod - oznacza program komputerowy lub kod komputerowy, uszkadzający lub w inny sposób wpływający niekorzystnie na systemy komputerowe (w tym System Ecrit.pl lub jego elementy), oprogramowanie (w tym oprogramowanie Serwisu lub jego elementy), sieci komputerowe (w tym System Ecrit.pl lub jego elementy) lub Urządzenia końcowe;

32) Znaki - wszelkie odnoszące się do Serwisu informacje zastrzeżone oraz wszystkie chronione prawnie elementy Serwisu, a także wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe odnoszące się do Serwisu - z wyłączeniem Zawartości niepochodzącej od Ecrit.pl lub podmiotów, z którymi łączą Ecrit.pl stosowne umowy dotyczące szeroko pojmowanej własności intelektualnej;

2. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie, Dodatkowych warunkach lub Polityce Prywatności będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej.

§ 4. [DOSTĘP ORAZ ZAWARTOŚĆ]

1. Zawartość dostarczana w ramach Usług bądź Funkcjonalności nie może być utożsamiana ze świadczeniem pomocy prawnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2010 Nr 10, poz. 65) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2009 Nr 146, poz. 1188), ani jej surogatami lub formami wykonywania zawodów prawniczych. Zawartość dostarczana przez Ecrit.pl lub Partnerów w ramach Usług nie przewiduje wprowadzania przez Użytkowników danych sensytywnych.

2. Obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania przez Użytkowników treści (w tym Zawartość) o charakterze bezprawnym.

3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie treści (w tym Zawartość) wprowadzane przez nich do Serwisu bądź udostępnianego przez Ecrit.pl Systemu. Wprowadzanie przez Użytkownika Zawartości do Serwisu może wymagać każdorazowej akceptacji stosownych Dodatkowych warunków - udostępnionych każdorazowo Użytkownikowi przed skutecznym wprowadzeniem Zawartości do Serwisu.

4. Ecrit.pl nie wykonuje jakichkolwiek operacji na treściach wprowadzanych przez Użytkowników do Serwisu bądź udostępnianego przez Ecrit.pl Systemu, jak również nie decyduje o celach czy środkach wykonywania takich operacji.

5. Użytkownicy mają świadomość faktu, iż dostęp do Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest uzależniony od statusu Użytkownika, wnoszonych przez niego opłat (na rzecz Ecrit.pl, Partnerów lub osób trzecich) oraz wyrażenia i niecofania Zgody. Korzystanie z Usług bądź Funkcjonalności w sposób anonimowy nie jest technicznie możliwe, jest natomiast możliwe takie korzystanie pod pseudonimem stanowiącym adres e-mail podany podczas zakładania Konta. Użytkownik działający pod pseudonimem nie jest anonimowy dla Ecrit.pl.

6. Dostęp do Serwisu, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności jest niemożliwy bez spełnienia Wymogów technicznych przez Urządzenia końcowe Użytkownika.

7. Użytkownik winien mieć świadomość faktu, iż niektóre Usługi bądź Funkcjonalności są świadczone przez Partnerów, o czym Użytkownik będzie informowany dodatkowo przed zdecydowaniem się na skorzystanie z takiej Funkcjonalności bądź Usługi. Ecrit.pl nie jest stroną takich stosunków obligacyjnych.

8. Ecrit.pl jest odpowiedzialne względem Użytkownika będącego Konsumentem, jeżeli jego świadczenie ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

9. Wada fizyczna polega na niezgodności świadczenia z Umową. W szczególności świadczenie jest niezgodne z Umową, jeżeli:
1. nie ma właściwości, które świadczenie tego rodzaju powinno mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Ecrit.pl zapewniało, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Użytkownik poinformował Ecrit.pl przy zawarciu Umowy, a Ecrit.pl nie zgłosiło zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) zostało Użytkownikowi przekazane w stanie niezupełnym.

§ 5. [ZASADY POSTĘPOWANIA]

Każdy Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu, Usług czy też Funkcjonalności zgodnie z ich przeznaczeniem, Umową, Regulaminem, ewentualnymi Dodatkowymi warunkami, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami. W szczególności zabronione jest: korzystanie z Serwisu przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych zawierających Złośliwy kod lub przy wykorzystaniu Złośliwego kodu; wprowadzanie do Serwisu Złośliwego kodu lub narażenie Serwisu na działanie Złośliwego kodu; kopiowanie, uszkadzanie, dekompilowanie lub jakiekolwiek inne działania dotyczące Serwisu lub oprogramowania Serwisu wykraczające poza zwykłe korzystanie z Serwisu.

§ 6. [PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH]

1. Uprawnionym do Znaków jest Ecrit.pl lub jej kontrahenci. Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie ze Znaków narazi Użytkowników na odpowiedzialność cywilną lub karną.

2. Użytkownicy winni uzyskiwać dostęp do Serwisu jedynie poprzez interfejs dostarczony przez Ecrit.pl w celu korzystania z Serwisu.

3. Użytkownik winien umieszczać Zawartość w Serwisie, jak również pobierać Zawartość z Serwisu, jedynie przy wykorzystaniu Konta oraz w zgodzie z zapisami Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie Dodatkowych warunków.

§ 7. [OPŁATY]

1. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkowników uiszczenia opłaty w celu dostępu lub korzystania z takich Usług bądź Funkcjonalności, zgodnie z Dodatkowymi warunkami odnoszącymi się do takich Usług bądź Funkcjonalności. Walutą płatności obowiązującą w Serwisie jest polski złoty (PLN).

2. Wszelkie transakcje handlowe przy wykorzystaniu Serwisu, będą odbywały się zgodnie z Regulaminem oraz właściwymi Dodatkowymi warunkami.

3. Rozliczenia transakcji zakupu dostępu do Usług bądź Funkcjonalności (obejmujące płatności dokonywane przy użyciu karty płatniczej, w drodze przelewów internetowych, przelewów tradycyjnych) przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego lub Fast SMS (w przypadku płatności dokonywanych w drodze SMS).

4. Płatności za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego lub Fast SMS mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych wydziałów Policji.

5. Użytkownik, po wybraniu formy płatności jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: (i) w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Centrum Rozliczeniowego będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym; (ii) w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Centrum Rozliczeniowego będącego bankiem; (iii) w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Centrum Rozliczeniowego; (iv) w przypadku płatności w drodze SMS – do odpowiedniego formularza udostępnianego przez Ecrit.pl.

6. W celu dokonania płatności przy wykorzystaniu Centrum Rozliczeniowego, Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Centrum Rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera Centrum Rozliczeniowego. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez Centrum Rozliczeniowe, płatność może nie zostać zrealizowana.

§ 8. [KONTO]

1. Korzystanie z niektórych Usług bądź Funkcjonalności może wymagać od Użytkownika założenia Konta i podania niezbędnych do tego informacji zgodnie ze stanem faktycznym. Użytkownicy, po założeniu Konta, uzyskują status Użytkowników Zarejestrowanych.

2. Aby założyć Konto, Użytkownik, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, podając - zgodnie ze stanem faktycznym - następujące dane: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail). Każda osoba wpisująca dane do formularza rejestracyjnego, obowiązana jest podawać jedynie własne Dane. Ecrit.pl przewiduje zbieranie przez niego Danych jedynie od osoby, której Dane dotyczą.

3. Rejestracji osoby fizycznej, która zamierza korzystać z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale mogącej we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania czynności prawnych w imieniu tych podmiotów, w szczególności wszelkich czynności związanych z założeniem Konta oraz praw i obowiązków Użytkownika. W celu założenia Konta osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), a następnie po aktywacji Konta, w zakładce „Moje Konto”, „Moje dane”, zaznaczyć okienko „Jestem przedsiębiorcą i chcę otrzymywać faktury VAT” a następnie uzupełnić wskazane tam dane do faktury. Przedmiotowe dane winny być aktualne, z uwagi na co Użytkownik zobowiązany jest je każdorazowo niezwłocznie zaktualizować - nie później niż przed dokonaniem jakiejkolwiek czynności prawnej przy wykorzystaniu Serwisu.

4. Podczas zakładania Konta, Użytkownikowi udostępniana jest aktualna treść Regulaminu oraz Polityki prywatności, których akceptacja jest warunkiem koniecznym założenia i aktywacji Konta oraz korzystania z Serwisu jako Użytkownik Zarejestrowany. Poprzez założenie Konta zawierana jest Umowa na czas nieokreślony.

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Użytkownika prawdziwości danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta. Ecrit.pl rezerwuje sobie uprawnienie do uzależnienia aktywacji lub utrzymania Konta od zweryfikowania danych wymienionych wyżej, w szczególności poprzez dostarczenie Ecrit.pl przez Użytkownika wymaganych przez Ecrit.pl informacji lub dokumentów.

6. Z tytułu założenia Konta Ecrit.pl nie pobiera jakichkolwiek opłat. Konto nie może być przedmiotem obrotu. Każdy podmiot (jako jeden i ten sam Użytkownik) może posiadać tylko jedno Konto. Czas trwania ewentualnych zobowiązań Użytkownika wynikających z Umowy obejmuje co najmniej czas trwania Umowy. Po rozpoczęciu świadczenia Usług w ramach Umowy na wyraźne żądanie Użytkownika, uprawnienie Użytkownika do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 14 poniżej, wygasa.

7. Korzystać z Serwisu może wyłącznie osoba, która (odpowiednio): (a) jest pełnoletnia oraz nie została ubezwłasnowolniona w jakimkolwiek zakresie; (b) ma ukończone 13 lat i posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu; (c) jest w pełni uprawniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zakładane jest Konto, a jej uprawnienie nie wygasło, nie zostało uchylone lub w inny sposób ograniczone.

8. Ecrit.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania Kont, w przypadku gdy Ecrit.pl uzyska wiarygodne informacje, iż Użytkownik Zarejestrowany nie może dokonywać ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu bądź Użytkownik narusza prawa Ecrit.pl, innych Użytkowników, Partnerów bądź jakichkolwiek osób trzecich. Użytkownik jest uprawniony do usunięcia swojego Konta w każdym czasie.

9. Poprzez korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności założenie Konta, Użytkownik Zarejestrowany bierze na siebie odpowiedzialność za: (a) utrzymanie w tajemnicy danych dotyczących jego Konta, w tym hasła, (b) ograniczenie dostępu osób trzecich do Urządzeń końcowych Użytkownika oraz (c) wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta - chyba, że wykaże, iż konkretne czynności zostały dokonane wbrew jego woli a on sam nie miał i nie mógł był mieć wpływu na uniemożliwienie dokonania tych czynności przez osoby trzecie.

§ 9. [POLITYKA PRYWATNOŚCI]

Ecrit.pl szanuje prywatność Użytkowników oraz Dane i pragnie je chronić przez cały czas. Polityka Prywatności wyjaśnia, jak Ecrit.pl zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza Dane.

§ 10. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC NIE-KONSUMENTÓW]

1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Terytorium, Ecrit.pl lub którykolwiek Partner w żadnym wypadku nie odpowiadają wobec Użytkowników nie będących Konsumentami, w ramach jakiejkolwiek podstawy odpowiedzialności, w tym zaniedbania, za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, nawet jeśli Ecrit.pl lub taki Partner został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód lub szkody takie są możliwe do przewidzenia. Korzystając z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności, Użytkownik zgadza się, iż to ograniczenie będzie miało zastosowanie do wszelkich Usług, Funkcjonalności, Zawartości i innych treści, które mogą być dostępne za pośrednictwem Serwisu.

2. Wszelka Zawartość jest umieszczana w bądź pobierana z Serwisu na własne życzenie i ryzyko Użytkowników. Użytkownicy będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ich Urządzeń końcowych, Systemu lub utratę danych, która wynika z takich czynności. Tożsame warunki odnoszą się do korzystania z Serwisu, Usług lub Funkcjonalności. Bez ograniczania powyższego, Ecrit.pl nie ponosi odpowiedzialności za Złośliwy kod, opóźnienia, nieścisłości, błędy lub braki powstałe na skutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

§ 11. [CHARAKTER INFORMACJI]

Serwis oraz wszelkie treści w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą nie odzwierciedlać bieżącego stanu wiedzy prawniczej. Nie należy traktować jakichkolwiek informacji zawartych w Serwisie jako formy świadczenia pomocy prawnej bądź surogatu wizyty u radcy prawnego bądź adwokata uprawnionych do wykonywania zawodu na Terytorium.

§ 12. [NARUSZENIA]

1. Ecrit.pl szanuje prawa innych i prosi Użytkowników o okazywanie takiego samego szacunku prawom Ecrit.pl, innych Użytkowników, Partnerów oraz osób trzecich.

2. Jeżeli ktokolwiek uważa, że którekolwiek z przysługujących mu praw zostały w ramach lub przy wykorzystaniu Serwisu naruszone, może dokonać zgłoszenia tego faktu Ecrit.pl - przy wykorzystaniu Biura Obsługi Klienta.

3. Dla ułatwienia Ecrit.pl reakcji na ewentualne naruszenia, Ecrit.pl zaleca, aby określone wyżej zgłoszenie spełniało następujące kryteria: (a) precyzyjne oznaczenie podmiotu, któremu przysługują naruszone prawa; (b) precyzyjny opis naruszonych praw wraz z załączaniem stosownych dokumentów; (c) precyzyjny opis miejsca w Serwisie, gdzie ma miejsce naruszenie (wraz z załączeniem zrzutów ekranu Serwisu); (d) dane kontaktowe zgłaszającego; (e) oświadczenie zgłaszającego, że informacje podane w zgłoszeniu są w najwyższym stopniu dokładne oraz zgodne ze stanem faktycznym i mają na celu tylko i wyłącznie ochronę praw, a nie szkodzenie w jakikolwiek sposób Serwisowi, Ecrit.pl lub podmiotowi, któremu zarzucono naruszenie któregokolwiek z praw jak również, że zgłaszający jest podmiotem, któremu naruszone prawa przysługują lub działa w imieniu i na rzecz takiego podmiotu (wraz z załączeniem prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa).

§ 13. [REKLAMACJE]

1. Użytkownicy Zarejestrowani oraz Użytkownicy z Dostępem Jednorazowym mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania czy też nienależytego wykonania Usług, z zastrzeżeniem, iż warunki Reklamacji nie odnoszą się do Usług bądź Funkcjonalności świadczonych przez Partnerów - w tym zakresie Użytkownik winien stosować się do warunków reklamacji określonych przez właściwego Partnera.

2. Reklamacja powinna zawierać: (a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz siedzibę Użytkownika Zarejestrowanego albo Użytkownika z Dostępem Jednorazowym; (b) określenie przedmiotu reklamacji (w tym opis zdarzenia reklamacyjnego) oraz reklamowanego okresu; (c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz załączenie wszelkich dokumentów oraz informacji wykazujących zasadność roszczeń reklamacyjnych; (d) datę zawarcia Umowy i data zdarzenia reklamacyjnego; (e) z zastrzeżeniem stosownych zapisów Regulaminu, wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany albo Użytkownik z Dostępem Jednorazowym żąda ich uiszczenia; (f) numer konta bankowego lub adres właściwy do uiszczenia odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, gdy Użytkownik Zarejestrowany albo Użytkownik z Dostępem Jednorazowym żąda uiszczenia odszkodowania lub innej należności; (g) podpis Użytkownika Zarejestrowanego albo Użytkownika z Dostępem Jednorazowym- w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej, Ecrit.pl, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wzywa Użytkownika Zarejestrowanego albo Użytkownika z Dostępem Jednorazowym do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Reklamacja może być złożona do Biura Obsługi Klienta: pisemnie lub drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

5. Ecrit.pl udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej przyporządkowany do Konta) w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację powinna zawierać: (a) nazwę jednostki Ecrit.pl rozpatrującej reklamację; (b) powołanie podstawy rozstrzygnięcia; (c) rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji; (d) w przypadku przyznania odszkodowania - określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty; (e) w przypadku zwrotu innej należności - określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu; (f) pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego albo - w przypadku reklamacji płatności i ustalenia, że przyczyny reklamacji nie leżą po stronie Ecrit.pl - informacja o przekazaniu reklamacji do spółki administrującej Centrum Rozliczeniowym lub podmiotu administrującego Fast SMS; (h) uzasadnienie - w przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części.

§ 14. [ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

1. Umowa będzie w pełni ważna i skuteczna do czasu jej rozwiązania na mocy: wyrażonej na piśmie - przez Użytkownika lub Ecrit.pl - woli rozwiązania Umowy (w terminie tamże oznaczonym) bądź usunięcia Konta.

2. Z momentem rozwiązania Umowy: (a) Konto zostanie dezaktywowane i usunięte (jeżeli rozwiązanie Umowy nie nastąpiło przez usunięcie Konta); (b) login oraz hasło Użytkownika w ramach Konta zostaną usunięte; (c) Użytkownik utraci wszystkie prawa, tytuły i korzyści ze wszystkich ewentualnych akcji promocyjnych, w których uczestniczył w ramach Serwisu - przy czym zapis ten nie ma zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.

3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Użytkownika z obowiązku pokrycia wszelkich ewentualnych kosztów powstałych przed rozwiązaniem Umowy, ani z obowiązku wywiązania się z wszelkich innych zobowiązań wobec Ecrit.pl, Partnerów lub osób trzecich, powstałych w ramach Serwisu lub w związku z Serwisem, co do których Użytkownik nie został zwolniony przez wierzyciela w sposób niebudzący wątpliwości w formie pisemnej.
4.
Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. W tym celu Użytkownik może wykorzystać znajdujący się na stronach internetowych Serwisu Formularz odstąpienia, przy czym nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku skutecznego skorzystania przez Użytkownika z prawa odstąpienia, o którym mowa powyżej, Ecrit.pl zwraca wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym poniesione przez Użytkownika koszty dostarczenia świadczenia – z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia tego świadczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia świadczenia ofertowany przez Ecrit.pl – niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Ecrit.pl otrzymało skuteczne oświadczenie o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, z jakich Użytkownik skorzystał dokonując tych płatności. Skorzystanie z odmiennego sposobu zwrotu płatności możliwe jest na podstawie indywidualnych ustaleń.
6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia – jeżeli świadczenie Ecrit.pl wiązało się z dostarczeniem Użytkownikowi rzeczy - Użytkownik obowiązany jest dostarczyć tą rzecz Ecrit.pl na swój koszt (jeżeli koszt zwrotu rzeczy ze względu na jej charakter jest wyższy, aniżeli koszt odesłania jej pocztą w trybie zwykłym, Ecrit.pl o powyższym informuje każdorazowo na stronie internetowej danej rzeczy). Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik odstąpił od umowy, chyba że Ecrit.pl zaproponowało, że samo odbierze rzecz. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Zwracana rzecz powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów:
1) o świadczenie Usług, jeżeli Ecrit.pl wykonało w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Ecrit.pl utraci prawo odstąpienia od Umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Ecrit.pl nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
8. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie od odstąpieniu od Umowy zanim Ecrit.pl przyjęło jego ofertę, oferta przedstawiona przez Użytkownika przestaje wiązać.


§ 15. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

1. Jeśli Użytkownicy zdecydują się korzystać z Serwisu z lokalizacji innej niż Terytorium, Użytkownicy ci są odpowiedzialni również za przestrzeganie przepisów prawa miejsca, w którym uzyskują dostęp do Serwisu.

2. Wszelkie zapisy Regulaminu odnoszące się do ograniczenia odpowiedzialności Ecrit.pl nie mają zastosowania w zakresie dotyczącym Użytkowników będących Konsumentami.

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące.

4. Niniejszy dokument, jak również dokumenty w nim powołane, podlegają przepisom prawa Terytorium, w tym w szczególności przepisom: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 tj. z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2002 Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.).

5. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z niniejszym dokumentem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Ecrit.pl a Użytkownikiem, którzy zobowiązują się działać w dobrej wierze w celu rozwiązania sporu przy równym uwzględnieniu zasługujących na uwzględnienie interesów Ecrit.pl oraz Użytkownika. W przypadku, gdy procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony do rozpoznania przez sądy powszechne z siedzibą w Poznaniu. Reguły niniejszego ustępu nie mają zastosowania wobec Użytkowników będących Konsumentami.

6. Umowa zawierana jest w języku polskim.

7. Treść Umowy, na którą składają się warunki Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Dodatkowych warunków jest udostępniona pod adresem: www.ecrit.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jej utrwalenie przy wykorzystaniu Urządzeń końcowych Użytkownika. Warunki dotyczące opłaconych przez Użytkownika dostępów do Usług są dostępne w ramach Konta danego Użytkownika. Niezależnie od tego warunki opłaconych przez Użytkownika dostępów do Usług są utrwalone w formie elektronicznej w Systemie i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich m.in. poprzez wykorzystywanie oprogramowania antywirusowego oraz zabezpieczeń za pomocą haseł.

8. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
1) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
2) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
3) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
9. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej z Ecrit.pl Umowy;
2) Użytkownik taki uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Ecrit.pl;
3) Użytkownik taki może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Ecrit.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email .


Polityka Prywatności Ecrit.pl

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Ecrit.pl: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym Dane. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Ecrit.pl poprzez Serwis.

Wszelkie wyrażenia lub zwroty pisane w Polityce Prywatności wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w niniejszym dokumencie mają przede wszystkim znaczenie zdefiniowane w Regulaminie.

Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek Usługi lub Funkcjonalności, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane nie są zbierane podczas takiego przeglądania. Ecrit.pl nie gromadzi danych na temat Użytkowników nieposiadających Konta, takich jak: czas logowania bądź rodzaj przeglądarki internetowej. Ecrit.pl zbiera Dane jedynie podczas zakładania przez Użytkowników Konta oraz w zakresie określonym w § 8 Regulaminu, przy czym charakter Konta umożliwia jedynie zbieranie Danych od osoby, której one dotyczą.

Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Ecrit.pl może przetwarzać Dane Użytkowników w zakresie jej przekazanym. Wszelkie Dane są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej aktami wykonawczymi. Podanie Danych ma charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek niezbędny do zawarcia Umowy oraz korzystania z Funkcjonalności. Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z konkretnej Usługi, Funkcjonalności lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą Zgody.

Użytkownik uznaje i zgadza się, iż: (a) Ecrit.pl może przechowywać Dane bądź inne informacje dotyczące Urządzeń końcowych Użytkownika w formie oprogramowania typu cookies, z użytkowaniem których wiąże się funkcjonowanie Serwisu; (b) ograniczenie lub zabronienie pojawiania się oprogramowania typu cookies w ramach Urządzeń końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek użytkowania Serwisu; (c) Ecrit.pl może przechowywać lub udostępniać Dane, jeśli jest to wymagane przez prawo Terytorium lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych, wykonania Umowy bądź udzielenia odpowiedzi na zgłoszenia dokonanych naruszeń.

Administratorem Danych jest Ecrit.pl. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Konta, Zawartości, Usług bądź Funkcjonalności; realizacją Umowy; odpowiadaniem przez Ecrit.pl na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia dokonanych naruszeń a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Ecrit.pl jako administratora Danych.

Użytkownikom Zarejestrowanym oraz Użytkownikom z Dostępem Jednorazowym przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Użytkownik Zarejestrowany oraz Użytkownikom z Dostępem Jednorazowym ma prawo do pisemnego (doręczanego na adres Biura Obsługi Klienta), umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego Danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych, jeżeli Ecrit.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub przekazuje te Dane innemu administratorowi Danych..

Ecrit.pl dopuszcza ewentualne powierzenie przetwarzania niezbędnych Danych Użytkowników Zarejestrowanych oraz Użytkowników z Dostępem Jednorazowym, na podstawie umowy, określonej w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w zakresie i celu koniecznym do prawidłowej realizacji niektórych Usług lub Funkcjonalności przez bądź przy udziale Partnerów.

Ecrit.pl może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony prawa lub dóbr osobistych.

Serwis kierowany jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu (w drodze wyjątku).

Ecrit.pl wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych.

W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, których przeznaczeniem jest: (i) zbieranie danych statystycznych; (ii) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów Serwisu; (iii) prawidłowa emisja ewentualnych reklam. Pliki te mogą być umieszczane w Urządzeniach końcowych Użytkowników również przez Partnerów. Informacje zawarte w plikach cookies są wykorzystane do oceny sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Dzięki temu Ecrit.pl może podejmować efektywne działania zmierzające do pełniejszego dostosowania Zwartości do oczekiwań Użytkowników.

Serwis wykorzystuje ponadto narzędzie pn. Google Analytics, internetowe narzędzie służące do analizy oglądalności stron internetowych, udostępniane przez Google Inc. (“Google”). Użytkownik winien mieć świadomość, iż Google Analytics korzysta z plików cookies, czyli plików tekstowych kreowanych na Urządzeniu końcowych Użytkownika, których treść pozwala przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z danej strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) są pobierane przez Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Adres IP Użytkownika nie będzie łączony z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
Użytkownik winien mieć świadomość, iż może on samodzielnie – poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej – modyfikować warunki przechowywania oraz udostępniania zwartości plików cookies w zakresie własnego Urządzenia końcowego. Należy jednakże pamiętać, iż ograniczenie, a tym bardziej całkowite wyłącznie możliwości zamieszczania plików cookies w Urządzeniach końcowych Użytkownika może przynieść negatywny skutek w zakresie działania Serwisu.

Korzystanie z Serwisu wymaga wyrażenia i niecofania przez Użytkownika Zgody. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa Terytorium.

Formularz odstąpienia - Ecrit.pl