Przydatne informacje

07.10.2013

Wyrok o nieważności uchwały wspólników sp. z o.o. ma charakter konstytutywny

Na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, dnia 18 września 2013 roku Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, w której wskazał, iż wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznej z ustawą uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej ma charakter konstytutywny. Oznacza to, iż dopiero z chwilą uprawomocnienia się wskazanego wyroku następuje uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki.

We wskazanej uchwale Sąd Najwyższy wskazał również, iż uchwały zarządu, rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej podlegają zaskarżeniu w drodze powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 k.c.).


Źródło: oficjalna strona Sądu Najwyższego na: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePage/Najnowsze%20orzeczenia.aspx?el=Izba%20Cywilna
Uchwała SN z dnia 18 września 2013 r., sygn. akt III CZP 13/13

wróć

28.10.2013

Sąd może zawiesić postępowanie bez wzywania powoda do wskazania adresu pozwanego

...

więcej

24.10.2013

Zmiana wzorów formularzy do ZUS oraz formularzy statystycznych

...

więcej

14.10.2013

Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo –akcyjnych w 2014 roku

...

więcej